Skip to main content

Kerstin Roder

About Me

Kerstin Roder studiert Maschinwenwesen an der Technischen Universität München.

Courses and Programs taught by Kerstin Roder