Skip to main content

Kawa Namgyal

Teacher at The Smithsonian Institution

About Me

Kawa Namgyal is an English teacher at the Tibetan-English department at Qinghai Normal University. He teaches courses on social science, including anthropology and contemporary sociology.

ཁ་བ་རྣམ་རྒྱལ། ཁ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ནི་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་གྱི་བོད་དབྱིན་སྡེ་ཁག་གི་དབྱིན་ཡིག་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན། ཁོས་སྔོན་ཆད་ནས་ད་བར་དུ་སློབ་མ་ཚོར་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་ཡིན། དེའི་ཁྲོད་ནས་ཀྱང་མིའི་རིགས་རིག་པ་དང་ཉེར་སྤྱོད་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་སྐོར་ཡིན།

Courses and Programs taught by Kawa Namgyal